POLITIKA ZASEBNOSTI

1) O Politiki varstva osebnih podatkov

Namen Politike varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju: Politika) je seznanitev Naročnikov Uporabnikov ter drugih oseb (v nadaljevanju: Posamezniki) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani KVANTNA HIPNOZA (www.kvantnahipnoza.si) ter pravicami Posameznikov na tem področju.

Hkrati ta Politika dodatno pojasnjuje soglasje za obdelavo podatkov.

V Politiki so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu Posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), zajete naslednje informacije:

– kontaktne informacije podjetja in kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov
– namene, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov Posameznikov, vključno s profiliranjem osebnih podatkov Posameznikov
– posredovanje podatkov tretjim osebam in v tretje države
– čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov
– pravice Posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov
– pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Kjer je to primerno, se določila, ki se nanašajo na Posameznike, uporabljajo tudi za vprašanja tajnosti in zaupnosti komunikacij uporabnikov, ki so pravne osebe.

2) Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Upravljavec osebnih podatkov Posameznikov, ki se obdelujejo v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov, je KVANTNA HIPNOZA, Mojca Ferenček, Črtomirova ulica 18, 1000 Ljubljana

Za informacije z obdelavo podatkov se lahko obrnete na Email naslov: info@kvantnahipnoza.si

3) Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

Obdelava na podlagi pogodbe:

Osebne podatke Posameznikov obdelujemo za namene obveščanja o novih zapisih na spletni strani (prijava na novičke) in namene segmentiraja (oglasi na Facebooku).

V okviru uveljavljanja pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti obdelujemo osebne podatke Posameznikov za naslednje namene:

– Ime in Email naslov (za namene obveščanja, pošiljanja email novičk, oglaševanje na Facebooku)

Obdelava na podlagi zakona:

Osebne podatke Posameznikov obdelujemo za namene sklepanja, izvajanja, spremljanja in prekinitev naročniškega razmerja.

Podatki o prometu so kateri koli podatki, obdelani za namen prenosa komunikacije po elektronskem komunikacijskem omrežju ali zaradi njegovega zaračunavanja. Sem sodijo npr:

– Ime in priimek naročnika
– Elektronska pošta

Iz vsakokrat veljavne zakonodaje lahko izhajajo tudi drugi nameni obdelave, kot so na primer obvestila o prestopu meje skladno s pravili o ureditvi nacionalnega gostovanja.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadevamo:

Podatke lahko obdelujemo tudi na podlagi zakonitega interesa, za katere si prizadevamo ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar se podatki nanašajo na otroka. Kadar gre za nadaljnjo uporabo podatkov, zbranih o posamezniku, opravmo presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Taka nadaljnja uporaba podatkov v psevdonimizirani ali agregirani obliki na primer predstavlja zakonito uporabo podatkov za trženjske in druge poslovne oziroma tehnične analize. Kot dodaten ukrep pri nekaterih oblikah nadaljnje podatkov o prometu se lahko uporabi tudi brisanje določenih podatkov.

Posameznik lahko obdelavi ugovarja skladno s točko 6/iv Politike.

Na podlagi zakonitega interesa lahko Posameznike za namene izboljšave storitev kontaktiramo za potrebe ugotavljanja njihovega zadovoljstva s storitvami oziroma uporabniško izkušnjo tudi v primerih, ko to ni nujno potrebno za izvajanje pogodbe. Zaradi tehtanja tega interesa z interesi Posameznika ne kontaktiramo ponovno tistih Posameznikov, ki so temu ugovarjali.

Agregirane podatke o prometu, vključno s podatki o gostovanjih, za namene ugotavljanja prevladujoče domače uporabe ali prevladujoče domače prisotnosti Posameznika v Sloveniji, hranimo šest mesecev.

Skladno z zakonitim interesom lahko obdelujemo osebne podatke v nujno potrebnem in sorazmernem obsegu za zagotovitev neprekinjenega delovanja, varnosti omrežja in informacij, tj. zmožnosti omrežja ali informacijskega sistema, da na določeni ravni zaupanja prepreči slučajne dogodke ali nezakonita ali zlonamerna dejanja, ki ogrožajo dostopnost, avtentičnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki jih ponujajo ali so dostopne prek omrežij in sistemov. To na primer vključuje preprečevanje nepooblaščenega dostopa do elektronskih komunikacijskih omrežij, širjenja zlonamernih kod, napadov, ki povzročajo zavrnitev storitve, ter škode na računalniških in elektronskih komunikacijskih sistemih. To lahko vključuje obdelavo omrežnih diagnotičnih podatkov (tehničnih podatkov oziroma odčitkov iz opreme) ter podatki o zgodovini v diagnostičnih orodjih, ki bi lahko omogočali ponovno identifikacijo posameznika.

Imamo zakonit interes podatke do preteka zakonitega roka hrambe anonimizirati oziroma agregirati in nadalje uporabljati za analize in raziskave za potrebe trženja, načrtovanja omrežja in podobno.

Drugi zakoniti interesi lahko vključujejo preprečevanje zlorab, uveljavljanje zahtevkov ali obrambo pred zahtevki v upravnih in sodnih postopkih. Zakonit interes zajema tudi zakonito preverjanje plačilne sposobnosti Posameznikov.

V primeru suma zlorab lahko v primernem in sorazmernem obsegu obdelujemo podatke o Posameznikih za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posredujemo tudi nekaterim drugim osebam, npr. poslovnim partnerjem, policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom. Za namen preprečitve prihodnjih zlorab oziroma prevar se podatki o zgodovini ugotovljenih zlorab.

Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov:

Obdelava podatkov lahko temelji na soglasju, ki nam ga posreduje posameznik. Soglasje se lahko na primer nanaša na obveščanje o ponudbi in storitvah, pripravo ponudbe, prilagojene posameznikovim uporabniškim navadam ali opravljanje storitev z dodano vrednostjo. Obveščanje se izvaja prek kanalov, ki jih je v soglasju izbral Posameznik. Obveščanje z uporabo e-poštnega naslova vključuje posredovanje e-poštnega naslova zunanjemu obdelovalcu z namenom prikaza oglasnih sporočil podjetja med brskanjem na spletu.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje soglasje kadarkoli umakne oziroma spremeni na enak način, kot je bilo soglasje dano ali na drug način, kot ga opredelimo, pri čemer si pridržujemo pravico do identifikacije stranke. Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja. Veljavno je zadnje podano soglasje Posameznika, ki ga prejmemo. Možnost preklica soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem razmerju Posameznika z nami.

4) Posredovanje podatkov tretjim osebam ter posredovanje podatkov v tretje države (države, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora)

Če je to skladno z namenom, s katerim se osebni podatki obdelujejo po pravu EU in slovenskih predpisih, posredujemo osebne podatke o Posameznikih:

(I) osebam, ki za nas izvajajo posamezne naloge obdelave kot so na primer podatkovna analitika, vzdrževanje in razvoj storitev, kadar te naloge v potrebnem obsegu vključujejo obdelavo osebnih podatkov;

(II) osebam, ki za nas opravljajo storitve prodaje in trženja ali sodelujejo z nami na področju trženja in prodaje lastnih storitev ali storitev tretjih oseb, v obsegu, ki je potreben za tovrstne naloge v sklopu namenov in podlag, opredeljenih v tej Politiki.

5) Rok hrambe osebnih podatkov

Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o Posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.

Če se podatki o prometu obdelujejo na podlagi privolitve Posameznika zaradi trženja storitev, prodaje blaga ali izvajanja storitev z dodano vrednostjo, se ti podatki v potrebnem obsegu lahko obdelujejo toliko časa, dokler je to potrebno za takšno trženje ali storitve.

6) Pravice posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Posameznikom zagotavljamo uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejema zahteve. Rok za uresničevanje pravic Posameznika lahko podaljšamo za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če podaljšamo rok, o vsakem takem podaljšanju obvestimo Posameznika v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

Zahteve v zvezi s pravicami Posameznika sprejemamo na elektronski naslov: info@kvantnahipnoza.si

Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto Posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko zahtevamo zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko:

– zaračunamo razumno pristojbino, pri čemer upoštevamo administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali
– zavrnemo ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Posameznikom omogočamo naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

(I) pravico do dostopa do podatkov,
(II) pravico do popravka,
(III) pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),
(IV) pravico do omejitve obdelave,
(V) pravico do prenosljivosti podatkov,
(VI) pravico do ugovora.

(I) pravica do dostopa do podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od nas dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kamor sodijo:

– nameni obdelave;
– vrste osebnih podatkov;
– uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
– kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
– obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
– pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
– kadar osebni podatki niso zbrani od Posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
– obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za Posameznika.

Na podlagi zahteve Posameznika zagotovimo kopijo njegovih osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki jih zahteva Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.

(II) pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

(III) pravica do izbrisa (“pravica do pozabe”)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z njim, podjetje pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati:

– kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
– kadar Posameznik prekliče privolitev, ki je podlaga za obdelavo podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
– kadar Posameznik ugovarja obdelavi na podlagi našega zakonitega interesa, pa za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
– kadar Posameznik ugovarja obdelavi za potrebe neposrednega trženja;
– kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom; kadar gre za podatke, v zvezi s ponujanjem storitev informacijske družbe, nepravilno zbrane od otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo takšnih podatkov ne more dati.

Kadar gre za imeniške ali drugače objavljene podatke, sprejmemo razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da upravljavce, ki obdelujejo osebne podatke, obvestimo, da Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od njih zahteva, naj izbrišejo morebitne povezave do teh osebnih podatkov ali njihove kopije.

(IV) pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da omejimo obdelavo, kadar:

– Posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
– je obdelava nezakonita in Posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
– osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
– je Posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

(V) pravica do prenosljivosti podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki smo jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga podjetje, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviralo, kadar:

– obdelava temelji na privolitvi Posameznika ali pogodbi in
– se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

(V) pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva upravljalec ali tretja oseba. Osebne podatke prenehamo obdelovati, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima Posameznik pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno s profiliranjem, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Kolikor neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.

(VII) pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Posameznik lahko morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, pošlje na elektronski naslov info@kvantnahipnoza.si.

Prav tako ima vsak Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

Če je Posameznik pri nas uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi podjetja meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vloži obrazloženo pritožbo pri podjetju v roku 15 dni. Podjetje mora o pritožbi odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.

7) Veljavnost Politike

Ta Politika je objavljena na spletni strani www.kvantnahipnoza.si in začne veljati z 24.5.2018. 

Scroll to Top